TextMan icon
PRESS KIT

TextMan

Select, Detect, And Paste

TextMan Demo